LIVESCORE


powered by Agones.gr - Stoixima

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

Εκτός των άλλων και εισπρακτική εταίρεια η κυβέρνηση

Με αμοιβή από 200 έως 1.000 ευρώ ανά υπόθεση ξεκινούν οι ελεγκτικές εταιρείες και τα δικηγορικά γραφεία τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων των ληξιπρόθεσμων οφειλετών.

Οι συμβάσεις θα συνάπτονται από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών στις οποίες είναι βεβαιωμένες οι ληξιπρόθεσμες ανείσπρακτες οφειλές, οι ελεγκτικές εταιρείες και τα δικηγορικά γραφεία αναλαμβάνουν την υποχρέωση.................

 να ερευνούν διεξοδικά τα δεδομένα συγκεκριμένων υποθέσεων οφειλετών του Δημοσίου με χρέη βασικής οφειλής, κυρίως άνω των 150.000 ευρώ. Σκοπός των αναδόχων είναι:

- Ο εντοπισμός επιπλέον περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των υπόχρεων ή συνυπόχρεων αυτών, όπως ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί στη φορολογική αρχή ή δεν έχουν μεταγραφεί.
- Απαιτήσεων στα χέρια τρίτων.
- Ειδικών περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων που μεταβιβάστηκαν.
- Περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από τρίτους με χρηματικούς πόρους του υπόχρεου.
- Εικονικών μεταβιβάσεων.
- Εικονικών βαρών.
- Τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό κ.λπ.

Οι ελεγκτικές εταιρείες και τα δικηγορικά γραφεία θα πρέπει να υποδείξουν πρακτικές και να παράσχουν εξειδικευμένες κατά περίπτωση νομικές συμβουλές με σκοπό την αξιοποίηση των παρεχομένων πληροφοριών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ανάδοχοι μπορούν να ορίζονται ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόροι ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. Οπως τονίζεται στην απόφαση οι ανάδοχοι και το προσωπικό δεν επιτρέπεται να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την επιχείρηση ή το πρόσωπο του οφειλέτη ούτε να αναλαμβάνουν υποθέσεις του για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Επίσης, οι εταιρείες που θα αναλάβουν τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις εφορίες το διατιθέμενο προσωπικό του ονομαστικά, με πλήρη στοιχεία και ΑΦΜ αυτών, με αναφορά των ειδικοτήτων και της εμπειρίας καθενός και βιογραφικών σημειωμάτων αυτών.Πώς θα γίνεται η επιλογή των υποθέσεων

Οι προϊστάμενοι των αρμοδίων για τη λήψη μέτρων υπηρεσιών εισηγούνται προς την Επιχειρησιακή Μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για τις υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης. Η Επιχειρησιακή Μονάδα συγκεντρώνει και αξιολογεί τις υποθέσεις και ενημερώνει τους προϊσταμένους των ως άνω υπηρεσιών για τη συνέχιση της περαιτέρω διαδικασίας. Η Επιχειρησιακή Μονάδα έχει το δικαίωμα να προσθέτει και υποθέσεις πέραν αυτών που της έχουν γνωστοποιηθεί από τις υπηρεσίες.
Επιπλέον, για την επιλογή των υποθέσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια παλαιότητας της οφειλής, βαθμού επισφάλειας της είσπραξης, πληρότητας λήψης των ληφθέντων μέτρων και άλλων κατά την κρίση της αρμόδιας Αρχής.

Η πρόσβαση των ελεγκτικών εταιρειών και των δικηγορικών γραφείων στα στοιχεία των οφειλετών περιορίζεται αυστηρά στην έκταση που επιτρέπουν οι οικείες διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου. Ταυτόχρονα, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία σχετική με το έργο που του ανατίθεται. Κάθε απασχολούμενος ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενος άμεσα ή έμμεσα με το έργο βαρύνεται ομοίως με την ανωτέρω υποχρέωση.

Ολα τα πληροφοριακά στοιχεία που προέρχονται από υπηρεσία του υπουργείου και θα περιέλθουν στην αντίληψη του αναδόχου κατά την υλοποίηση του έργου του θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή να δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος και οι υπηρεσίες του υπουργείου κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της παρούσας απόφασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα.

Αμοιβή των ελεγκτικών εταιρειών και των δικηγορικών γραφείων

Ο ανάδοχος δικαιούται αμοιβής για κάθε μία από τις αναληφθείσες υποθέσεις μετά τη λήξη της σύμβασης ή της τυχόν παράτασης αυτής που θα συναφθεί, αφού προηγουμένως ελεγχθούν και εγκριθούν τα δικαιολογητικά πληρωμής από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία. Οι αμοιβές καθορίζονται ως εξής:

1. Η υπόθεση περατώνεται με τη διαπίστωση αδυναμίας ευρέσεως επιπλέον υποχρέων ή συνυποχρέων και περιουσιακών στοιχείων αυτών ή παροχής κάθε πληροφορίας σχετικής με το υπό εξέταση θέμα. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 200 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

2. Η υπόθεση περατώνεται χωρίς επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσματος, πλην όμως παρέχονται στην υπηρεσία πληροφορίες χρήσιμες κατά τη διεξαγωγή μελλοντικών ελέγχων και την περαιτέρω επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων που θα προκύψουν συνεπεία αυτών. Η υπαγωγή του περιεχομένου των παρεχομένων πληροφοριών στις ανωτέρω τιθέμενες προϋποθέσεις εναπόκειται στην αποκλειστική κρίση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

3. Η υπόθεση περατώνεται με την επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσματος ή την πλήρη διασφάλιση της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου